FL-230909-Nov-Property-Promo-v5-1012_HiRes_English